Πιστοποίηση στις Βασικές Δεξιότητες του Management (Certificate in Essential Management Skills)

Εισαγωγή στις πιο βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες και η τέχνη της αποτελεσματικής και αποδοτικής διαχείρισης.

Δεξιότητες που θα μάθετε

  • Βασικά στοιχεία της ηγεσίας και της ανάπτυξης ομάδας
  • Στρατηγικές δεξιότητες λήψης αποφάσεων & διαπραγματεύσεων
  • Βασικά στοιχεία διαχείρισης έργου, κρίσης και χρόνου

Σχετικά με αυτό το μάθημα

Στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο, οι δεξιότητες διαχείρισης και ηγεσίας είναι απαραίτητες για μακρο-πρόθεσμη επιτυχία. Αυτό το μάθημα σας διδάσκει πώς να διαχειριστείτε οργανισμούς και να ενδυναμώσε-τε τους ανθρώπους. Θα μάθετε διάφορα μοντέλα ηγεσίας, θα ανακαλύψετε διαφορετικά στυλ ηγεσίας και θα κατανοήσετε τον τρόπο ανάπτυξης των ομάδων.

Θα μάθετε επίσης τα βασικά στοιχεία της διαχείρισης του έργου, της διαχείρισης αλλαγών και της διαχεί-ρισης του χρόνου. Επιπλέον, αυτό το μάθημα θα σας διδάξει πώς να χειριστείτε κρίσεις, πώς να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις και πώς να γίνετε ανώτερος και πιο αποτελεσματικός διαπραγματευτής.

Περιεχόμενο προγράμματος

Μαθήματα Κατάσταση