Πολιτική Απορρήτου

Όροι Χρήσης Ιστότοπου – freelessons.gr

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης που περιγράφονται στη παρούσα σύμβαση χρήσης του Ιστότοπου (freelessons.gr), εφεξής Δικαιούχος, που ακολουθεί δέον όπως εξεταστεί προσεκτικά από τον εκάστοτε χρήστη ή απλώς αναγνώστη των υπηρεσιών του.

Σε περίπτωση που διαφωνείτε ή αμφισβητείτε τις αναφερόμενες ή περιγραφείσες απόψεις ή αντίστοιχες διαδικασίες έχετε κάθε δικαίωμα να μη προβείτε (να απέχετε) από οποιαδήποτε χρήση ή συναλλαγή.

Σε αντίθετη περίπτωση, αυτής της χρήσης, ο χρήστης ή επισκέπτης του ιστότοπου (freelessons.gr) αυταπόδεικτα τεκμαίρεται πως αποδέχεται, και συγκατατίθεται, ανεπιφύλακτα με τους κατωτέρω περιγραφέντες όρους του Δικαιούχου.

Επιπρόσθετα, ο Δικαιούχος δικαιούται να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή των συμπεριλαμβανομένων Όρων Χρήσης και Προϋποθέσεων ώστε να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε εξελίξεις των παρεχόμενων απ΄ τον ίδιο υπηρεσιών. Συνεπώς, οι Χρήστες και Αναγνώστες του παρόντος Ιστότοπου δέον όπως ελέγχουν τακτικά το περιεχόμενο των Όρων και Προϋποθέσεων, για ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτού.

Πνευματικά Δικαιώματα

Με εξαίρεση αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, τα περιεχόμενα του Ιστότοπου αποτελούν αντικείμενο Πνευματικής Ιδιοκτησίας που διέπεται από Εθνικές και Διεθνείς διατάξεις και κανονισμούς.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητώς η αντιγραφή, αποθήκευση (download), αναμετάδοση ή μεταφόρτωση, επανέκδοση, μετάφραση σε άλλες γλώσσες, της παρεχόμενης εκπαίδευσης ή υλικού της παρούσας Ιστοσελίδας, αποσπασματικά, συνοπτικά ή επί του συνόλου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τροποποιημένων ή αυτούσιων, άνευ προηγούμενης ρητής, έγγραφης συναίνεσης του Δικαιούχου – παρόχου της Ιστοσελίδας.

Αντιθέτως, επιτρέπεται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων που περιέχονται στον Ιστότοπο από χρήστες – εκπαιδευόμενους ή υπό εκπαίδευση που έχουν εγκριθεί από τη Διαχείριση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Freelessons. Αλλιώς αντιγραφή ή επεξεργασία ανηρτημένων κειμένων από ιδιώτες, είναι δυνατή εάν δεν υπάρχει πρόθεση εμπορικής ή συναφούς εκμετάλλευσής τους, και βέβαια με την υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης του κειμένου. Από τα προαναφερόμενα, σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευτεί πως γίνεται εκχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκπαιδευτικά προγράμματα, σήματα φορέων ή εικόνες/φωτογραφίες τρίτων, μη αποτελούμενα πνευματική ιδιοκτησία του Δικαιούχου – παρόχου, αποτελεί αποκλειστική δική τους ευθύνη, όπως επίσης και η τυχόν διεκδίκηση για καταχρηστική ή παράνομη χρήση του αναρτώμενου υλικού στο Ιστότοπο Freelessons.

Ευθύνες Χρήστη/Επισκέπτη Ιστοσελίδος

Ο χρήστης των υπηρεσιών ή επισκέπτης της Ιστοσελίδας υποχρεούται να ακολουθεί πιστά τη κείμενη νομοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης να συμπεριφέρεται με σεβασμό και διακριτικότητα ως προς τους άλλους χρήστες ή του Δικαιούχου του Ιστότοπου αποφεύγοντας να ενεργεί κατά τρόπο που κρίνεται αθέμιτος, παράνομος, καταχρηστικός ή γενικώς κακόβουλος, διαστρεβλώνοντας το περιεχόμενο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή άλλων συναφών πληροφοριών. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση πρακτικών που αντίκεινται στον γενικά αποδεκτό Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών του Διαδικτύου (NETIQUETTE).

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – Σύμβαση χρήσης 

Ο δικτυακός τόπος Freelessons.gr, προσφέρει στους “χρήστες” τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά, εάν προτίθεται να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του Freelessons.gr, και τούτο να το πράξει εάν και εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και απεριορίστως. Συνεπακόλουθα, η χρήση των υπηρεσιών του Freelessons.gr από τους χρήστες συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων που παρατίθενται δια των παρόντων Όρων Χρήσης.

Επεξήγηση Όρων 

Στο παρόν έγγραφο, οι όροι που χρησιμοποιούνται αποδίδουν τις εξής έννοιες:
Ο όρος “ “Δικτυακός Τόπος” χρησιμοποιείται εναλλακτικά με τους όρους Web Site, Ιστοσελίδα ή τη διεύθυνση Freelessons.gr, ενώ ο “Χρήστης” μπορεί να αναφέρεται στις εξής ιδιότητες: Συνδρομητής, Αναγνώστης, Μέλος ή Επισκέπτης.

Έγγραφα Περιεχόμενα στο Δικτυακό Τόπο

Άδεια για τη χρήση όλων των εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων εγγράφων, των δελτίων τύπου και των συχνών ερωτήσεων (συγκεντρωτικά «Έγγραφα»), περιεχομένου προγραμμάτων εκπαίδευσης, από το συγκεκριμένο Δικτυακό Τόπο («www.freesudies.gr») δίνεται, εφόσον υπάρχει: (1) έγγραφο δικαίωμα δημιουργού που δίνεται παρακάτω εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα των Εγγράφων συνοδευόμενη από τη φράση «Επαναχρησιμοποιημένο με Άδεια», (2) Έγγραφα από την Ιστοσελίδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για ενημερωτική, μη-εμπορική ή προσωπική χρήση, (3) τα Έγγραφα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, παρουσιαστούν, αντιγραφούν, εκτεθούν, αναρτηθούν σε κανέναν υπολογιστή δικτύου ή γνωστοποιηθούν σε οποιοδήποτε μη σφραγισμένο μέσον, και (4) τα Έγγραφα δε δύναται τροποποιηθούν με κανέναν Τρόπο. Οποιαδήποτε χρήση των Εγγράφων για λόγους διαφορετικούς από τους επιτρεπτούς απαγορεύεται δια νόμο, και μπορεί να οδηγήσει σε αυστηρές πολιτικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες διώκονται δικαστικά στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Τα Έγγραφα όπως έχουν ορισθεί ανωτέρω δεν συμπεριλαμβάνουν το σχεδιασμό ή τη δομή του Web Site του Freelessons.gr ή οποιοδήποτε άλλο Web Site. Τα στοιχεία τoυ Freelessons.gr προστατεύονται από trade dress και άλλους νόμους και δεν μπορούν να αντιγραφούν ή μιμηθούν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει. Κανένα λογότυπο, γραφικό, ήχος ή εικόνα από οποιοδήποτε μέρος του Freelessons.gr δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να αναμεταδοθεί εκτός αν έχει χορηγηθεί γραπτή άδεια από τους διαχειριστές του Freelessons.gr.

Διαχείριση Δεδομένων 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη και χρήστη των υπηρεσιών και πληροφοριών του Freelessons.gr υπόκειται στους όρους που αναγράφονται και αναφέρονται στο παρόν, καθώς καθορίζεται επίσης από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Στο πλαίσιο της ενδεχόμενης μελλοντικής κανονιστικής ρύθμισης λειτουργίας του internet, οποιαδήποτε σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος, εναρμονίζοντας σύννομα τα περιεχόμενα. Σε κάθε περίπτωση το Freelessons.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των σχετικών όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Freelessons.gr.

Υλοποίηση Εκπαίδευσης/Σεμιναρίων

Ο Δικαιούχος δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των Σεμιναρίων, καθώς είναι υπεύθυνοι οι εισηγητές ή αντίστοιχοι φορείς που συντάσσουν το αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε ασάφεια, έλλειψη, ακόμη κι αυτή της αμέλειας ή προκληθείσας ζημίας, είναι ευθύνη του επισκέπτη ή χρήστη του Δικτυακού Τόπου να επικοινωνήσει με το Δικαιούχο προς διευκρινήσεις επί της συγκεκριμένης ασάφειας και βέβαια με τον εκάστοτε εκπαιδευτή, για το εκπαιδευτικό υλικό του αντίστοιχου προγράμματος.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει ο Ιστότοπος Freelessons.gr είναι τα ακόλουθα:
Σε ορισμένα σημεία για τη χρήση των υπηρεσιών του Freelessons.gr από τον επισκέπτη/χρήστη ζητούνται: Ονοματεπώνυμο – Τηλέφωνο – E-mail – Διεύθυνση – Πόλη – Εταιρεία.

Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την επικοινωνία με τον χρήστη/παραγγελιοδότη, και για παραγγελία και παραλαβή των προϊόντων Freelessons.gr και διατηρούνται στο αρχείο του Freelessons.gr.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Freelessons.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του Δικτύου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το Δίκτυο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Συνεπώς το Freelessons.gr και οι σχετικοί Προμηθευτές του δεν κάνουν αντιπροσώπευση για την καταλληλότητα των πληροφοριών που περιέχονται στα έγγραφα και τα σχετικά γραφικά τα οποία δημοσιεύονται και για κανένα λόγο. Όλα τα έγγραφα και τα σχετικά γραφικά δίδονται “ως έχουν” χωρίς καμιά εγγύηση. Επιπρόσθετα, ο Δικαιούχος και οι σχετικοί προμηθευτές της αρνούνται όλες τις εγγυήσεις και τους όρους σε σχέση με τις πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων όλων των συνεπαγόμενων εγγυήσεων και των όρων της εμπορευσιμότητας, αρμοδιότητας για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και ΜΗ καταπάτησης.

Συνομιλίες Χρηστών Υπηρεσιών Ιστοσελίδας

Ο Δικαιούχος διατηρεί πεδία ενότητες παρεχόμενων υπηρεσιών με μορφή συνομιλιών σε πραγματικό χρόνο. Οι επισκέπτες/χρήστες της σχετικής υπηρεσίας οφείλουν να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες έγγραφες ή εικονικές διατυπώσεις. Το Freelessons.gr σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται πως αποδέχεται ή ενστερνίζεται τις εκφραζόμενες σε αυτές τις ενότητες τις προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι επισκέπτες/χρήστες της σχετικής υπηρεσίας κατέχουν το δικαίωμα και πνευματική ιδιοκτησία των διατυπούμενων απόψεων. Αντίστοιχα ο Δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή να αποβάλλει κάποιο επισκέπτη/χρήστη της σχετικής υπηρεσίας όταν περιέλθει στην αντίληψή του η παράβαση των ανωτέρων περιγραφέντων όρων.

Έκφραση Απόψεων – Γνώμης

Ο Δικαιούχος παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες των Διαδικτυακών υπηρεσιών του τη δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους πάνω σε ζητήματα εκπαίδευσης ή Πιστοποίησης, τα οποία μπορεί να διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι αντίστοιχες ανταποκρίσεις των μετεχόντων καταγράφονται, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις τάσεις της κοινής γνώμης και σε συσχετισμό με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Ο Δικαιούχος διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και αξιοποίησης των στοιχείων αυτών και τα συμπεράσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Δικαιούχου.

Αποστολή ενημερωτικών e-mail (Newsletter)

O Δικαιούχος μπορεί να αποστείλει δωρεάν ενημερωτικό υλικό με την μορφή e-mail και να προβαίνει σε προτάσεις υπηρεσιών.

H ενεργοποίηση της υπηρεσίας “Newsletter” παρέχεται μόνο σε όσους χρήστες των υπηρεσιών “Freelessons.gr” έχουν αιτηθεί – προαιρετικά – μέσω της συμπλήρωσης της σχετικής διαθέσιμης φόρμας. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Η πρόσβαση στις πληροφορίες από τους λήπτες των πληροφοριών αυτών δε σημαίνει σε καμιά περίπτωση πως αποκτούν και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των σταλθέντων κειμένων. Σε κάθε περίπτωση, τα κείμενα αυτά ανήκουν στο Δικαιούχο, καθώς προστατεύονται και από σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και διεθνών συμβάσεων. Επιπρόσθετα, έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δικαιούχου να δεχθεί ή να αρνηθεί την αίτηση, καθώς και να διαγράψει τυχόν ενδιαφερόμενο.

Εάν οι παραλήπτες δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο, θα πρέπει να το δηλώνουν μέσω ειδικού συνδέσμου που περιέχεται σε κάθε τέτοια ενημερωτική ενέργεια ή στέλνοντας e-mail στο info@freelessons.gr. ζητώντας την διαγραφή τους.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Η Ιστοσελίδα Freelessons.gr παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες τη δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών ή/& προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου. Υποχρέωση του Δικαιούχου είναι να μεριμνήσει για την προστασία των προσωπικών στοιχείων των χρηστών των υπηρεσιών του Ιστότοπου.

Ο Δικαιούχος καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ποιότητα των προωθούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όμως, δεν ευθύνεται για την τελική εκλαμβανόμενη ποιότητα από το χρήστη αυτών. Συνεπώς δε μπορεί να εμπλακεί ο Δικαιούχος σε ανάλογη δικαστική διαμάχη που ενδεχομένως προκύψει από την εν λόγω συναλλαγή.

Σε σχετικές εφαρμογές παροχής εκπαιδευτικών ή ανάλογων υπηρεσιών που υλοποιούνται με χρήστες του Ιστότοπου, ο Δικαιούχος υποχρεούται να συμμορφωθεί ως προς την απόφαση Ζ1-496/2000 για πωλήσεις εξ αποστάσεως απόσταση και τις ανάλογες διατάξεις του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία Καταναλωτών.

Κατόπιν αυτών, ο Δικαιούχος πάντα ενημερώνει υποψηφίους χρήστες των υπηρεσιών του αναφορικά με α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των αγαθών ή/& υπηρεσιών που προσφέρει, β) την τιμή, γ) την ποσότητα και δαπάνες μεταφοράς, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, ζ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ της προωθούμενης υπηρεσίας.

Δωρεάν ενημερωτικό υλικό

O Δικαιούχος προσφέρει δωρεάν στους “χρήστες” υπηρεσίες ενημέρωσης, αρθρογραφία, πρόσβαση σε πληροφορίες ειδικού ενδιαφέροντος. Ο χρήστης των υπηρεσιών του Freelessons.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται “όπως ακριβώς είναι,” ενώ ο Δικαιούχος δεν υπέχει καμία ευθύνη σχετικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιονδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.

Οι ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες που ενδεχομένως μελλοντικά να συμπεριληφθούν στο Freelessons.gr διέπονται επίσης από τους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό ή ειδικότερο.

Κατά τη διαδικασία εγγραφής ως μέλη στις υπηρεσίες του Δικαιούχου και για την παραλαβή δωρεάν υλικού (όπως άρθρα, πληροφορίες, προτάσεις, ιδέες κλπ) που προσφέρει στους επισκέπτες του το Freelessons.gr, δύναται να ζητηθούν από τους χρήστες ορισμένα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες όπως το E-mail του επισκέπτη. Κάθε χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες, και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Αυτό απαιτείται για την ακριβή καταχώρηση των επισκεπτών/χρηστών στο αρχείο του Freelessons.gr. Ο Δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να προβαίνει σε προτάσεις νέων συνδρομητικών υπηρεσιών προς το συνδρομητή ή για άλλους οικονομικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς εκτός αν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο, οπότε και θα πρέπει να το δηλώσει μέσω ειδικού συνδέσμου που περιέχεται σε κάθε τέτοια ενημερωτική ενέργεια ή στέλνοντας e-mail στο info@freelessons.gr ζητώντας την διαγραφή του. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Cookies 

Ο Ιστότοπος Freelessons.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη και ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου του υπολογιστή που φιλοξενούνται. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη αναφορικά με τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών του Freelessons.gr για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Δικτύου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

Ο επισκέπτης/χρήστης του Ιστότοπου Freelessons.gr μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δικαιούχου, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Freelessons.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Επίσης, στο Freelessons.gr μπορεί να τοποθετούνται διαφημίσεις, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί και έχουν δοθεί από τρίτους. Οι διαφημίσεις αυτές μπορεί να τοποθετήσουν cookies στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή που συλλέγουν πληροφορίες για εσάς και τη χρήση του Internet που κάνετε. Το Freelessons.gr δεν ευθύνεται για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων που γίνεται μέσω των παραπάνω διαφημίσεων, στις οποίες δεν έχει εφαρμογή η παρούσα πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων.

Ανακατευθύνσεις σε άλλα sites – Links (Δεσμοί)

Ο Ιστότοπος Freelessons.gr περιλαμβάνει links (δεσμούς) προς άλλα websites τα οποία σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να μην ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Κατά συνέπεια, ο Ιστότοπος Freelessons.gr δε μπορεί να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners.

Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το Δίκτυο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Freelessons.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν, ή για την ποιότητα του περιεχομένου τους.

Περιορισμένη Ευθύνη Δικαιούχου Ιστοσελίδος

Ο Δικαιούχος του Δικτυακού Τόπου (Freelessons.gr), καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αρτιότητα, πληρότητα, ακρίβεια, σαφήνεια, εγκυρότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή παρεχόμενων  πληροφοριών, παρ΄ όλα αυτά, δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την αδιάλειπτη, άνευ λαθών παροχή υπηρεσιών του Ιστότοπου, ούτε για την απουσία “ιών” τόσο απ’ τον ίδιο, όσο και από άλλα site ή server τρίτων, μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενό του.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Freelessons.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Freelessons.gr. Τα περιεχόμενα του Freelessons.gr παρέχονται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο αυτούσια, ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την καταλληλότητα τους για συγκεκριμένο σκοπό.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Freelessons.gr. δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια.

Το Freelessons.gr δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Επίσης το Freelessons.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές “server” μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το Freelessons.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το Freelessons.gr.

Προνοητικές Δηλώσεις

Μερικές πληροφορίες του Freelessons.gr (website) μπορεί να περιέχουν προβλέψεις, προτάσεις ή άλλες προνοητικές δηλώσεις οι οποίες αφορούν μελλοντικά γεγονότα ή τη μελλοντική οικονομική απόδοση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιθυμούμε να σας προειδοποιήσουμε ότι αυτές οι δηλώσεις είναι μόνο προβλέψεις και ότι τα πραγματικά γεγονότα ή αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ουσιωδώς. Σας παραπέμπουμε στα έγγραφα των αρχείων της εταιρίας με τις ασφάλειες και τις εξουσιοδοτήσεις συναλλαγών. Αυτά τα έγγραφα περιέχουν και προσδιορίζουν, μεταξύ άλλων, παράγοντες εξωγενών κινδύνων οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουνε τα πραγματικά αποτελέσματα ουσιωδώς να διαφέρουν με αυτά τα οποία περιέχονται στις προβλέψεις, προτάσεις ή τις άλλες προνοητικές δηλώσεις. Σε κάθε περίπτωση, καταβάλουμε προσπάθειες για τη σύγκλιση αυτών των δηλώσεων με τα αντίστοιχα αποτελέσματα.

Έναρξη – Διακοπή Λειτουργίας Υπηρεσιών

Το Freelessons.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Το Freelessons.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το Freelessons.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.

Το Freelessons.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Εφαρμοστέο Δίκαιο Και Λοιποί Όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Freelessons.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καθίσταται αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.